Voordelen & verplichtingen

Cameratoezicht evenementen | protocol

Voordelen

 • Voorkomen van escalatie doordat men eerder kan optreden bij ongeregeldheden
 • Drugshandel en -gebruik gemakkelijker te constateren
 • Onopvallend volgen van verdachte personen
 • Camerabeelden kunnen worden gebruikt in een eventueel strafproces
 • Bevordering van de veiligheid van uw evenement
 • Preventieve werking
 • Beveiliging van eigendommen
 • Meer overzicht door zicht van bovenaf
 • Pakkans van daders is groter. De aangiftebereidheid van slachtoffers wordt hierdoor tevens groter
 • Herkenning van personen
 • Nauwe samenwerking met beveiligingspersoneel waardoor ordeverstoring kan worden tegengegaan
 • De beelden bieden bij eventueel ingrijpen leerpunten voor toekomstige interventies

Verplichtingen

 • Het tegengaan of voorkomen van geweld of agressiviteit in het algemeen
 • Het zorgen voor een goede doorstroming
 • Het voorkomen van het schenken van alcohol aan personen jonger dan de  wettelijke gestelde grens
 • Het voorkomen van gebruik of handel in drugs
 • Het tijdig signaleren van gevaarlijke of onveilige situaties
 • Het toezicht houden bij garderobe en toiletgroepen
 • Toezicht houden op de veiligheid van personeel
 • Het signaleren, alarmeren, assisteren van een of meerdere hulpdiensten wanneer dat nodig is
 • Handhaving en toezicht op bezoekers direct buiten het evenemententerrein, toegangsregulering

seguridad-mcu-commando-truckDe commandopost in de praktijk: méér dan live cameratoezicht

Mobiel cameratoezicht op elke locatie. Dat is het hoofddoel van de Seguridad camerawagen. Maar de MCU leent zich ook uitstekend als commandopost met 16 portofoons en een uitgebreid team van veiligheidsmedewerkers aan boord.

Aan te bevelen bij (grote) sportevenementen, bijvoorbeeld ter ondersteuning van de coördinatie tussen hulpverleners, vrijwilligers en toeschouwers, o.a. langs een parcours.

Hoog zomer en onderbezetting van de reddingsbrigade in uw gemeente? Zelfs op het strand kan de camerawagen in actie komen. Badgasten, verdwaalde kinderen, zwemmers in zee, gevaarlijke situaties, de camera’s registreren alles.

Beelden waarop strafbare feiten zijn vastgelegd kunnen tijdelijk worden bewaard om een verdachte eventueel strafrechtelijk te kunnen vervolgen.

Cameratoezicht geeft bovendien de mogelijkheid om sneller en beter te kunnen ingrijpen op het moment dat een ordeverstoring dreigt te ontstaan. Strafbare feiten en andere wanordelijkheden kunnen zo worden voorkomen.

Seguridad-europe bv
we secure today for a safe tomorrow!

PROTOCOL CAMERTOEZICHT

Inleiding

Doordat de maatschappij verandert dienen er steeds meer veiligheidsmaatregelen te worden genomen. Dit heeft gevolgen voor de privacybescherming van medewerkers en bezoekers. Het protocol met betrekking tot cameratoezicht is afgestemd met de directie en is door hen goedgekeurd. In dit protocol zijn afspraken vastgelegd met betrekking tot het gebruik van cameratoezicht, het bekijken van de beelden en de opslag van het beeldmateriaal. Er zijn op de terreinen (voor zover van toepassing) bordjes opgehangen waarop wordt gemeld dat er beeldopnamen worden gemaakt. De essentie van het toezicht is dat de manager van een organisatieonderdeel eindverantwoordelijk is voor de beveiliging van mensen, gebouwen, bedrijfsmiddelen en eigendommen en daarover rapporteert aan de directie. Om deze verantwoordelijkheid ten aanzien van camerabewaking te concretiseren is dit protocol opgesteld. De voorschriften vanuit de AVG zijn daarbij leidend.

Artikel 1. Doel van het cameratoezicht

 • Het doel van het cameratoezicht is het beschermen van de belangen, eigendommen en de integriteit van de onderneming, haar medewerkers, haar bezoekers en het volgen van het operationele bedrijfsproces, alles met inachtneming van de regels voor privacy.

Artikel 2. Taken en verantwoordelijkheden

 •  Het cameratoezicht geschiedt onder de verantwoordelijkheid van de manager van het betreffende bedrijfsonderdeel, veelal de sitemanager. Deze voert onder verantwoordelijkheid van de directie het dagelijkse beheer over het systeem.
 •  De sitemanager draagt er zorg voor dat er zorgvuldig met het beeldmateriaal wordt omgegaan wanneer dit in verband met een calamiteit is veiliggesteld.
 •  De Sitemanager stelt de beelden direct veilig wanneer hiertoe een verzoek wordt gedaan door de Directie.
 •  Beelden worden niet aan derden overgedragen, anders dan aan daartoe bevoegde instanties, indien de wet dat eist of er andere zwaarwegende belangen zijn.

Artikel 3. Privacy van bezoekers

 •  Het cameratoezicht is verenigbaar met het doel de gebouwen en het gebied rondom de gebouwen te beveiligen.
 •  Het gebruik van cameratoezicht wordt aangekondigd bij de hoofdingang. Tevens is het camera toezicht beschreven in het personeelshandboek.

Artikel 4. Inzage in opgenomen materiaal

 •  Beeldmateriaal kan privacygevoelige informatie bevatten. Om deze reden zijn er beperkingen opgesteld voor het inzien van beelden.
 •  Indien iemand beelden wil inzien, heeft hij of zij slechts het recht beelden in te zien waarop hij of zij zelf zichtbaar is. Bij aanvraag dient de betrokkene, of diens vertegenwoordiger aan te geven op welk tijdstip de beelden zijn gemaakt. Dit door dag en tijdstip te benoemen.
 •  Beeldmateriaal kan pas ter inzage worden gegeven na een belangenafweging door de directie. Het belang van inzage dient te worden afgewogen tegen overige belangen, waaronderbijvoorbeeld het belang van derden die op het beeldmateriaal voorkomen, alsmede het belang van opsporende instanties, wanneer beelden bijvoorbeeld als bewijsmateriaal kunnen worden beschouwd.
 •  De directie beslist op een verzoek van inzage van beeldmateriaal.
 •  Inzage van het beeldmateriaal wordt verstrekt in aanwezigheid van de directie en een nader aan te wijzen, niet bij de beelden betrokken, medewerker.

Artikel 5. Verstrekken van opgenomen beeldmateriaal aan derden

 •  Alleen op verzoek van de politie of officier van justitie worden beelden overgedragen aan de politie.
 •  De persoon die de beelden in ontvangst neemt dient zich van tevoren te legitimeren.
 •  De persoon dient te tekenen voor ontvangst en integer gebruik te maken van het overhandigde beeldmateriaal.

 

Artikel 6. Het camerasysteem en beveiliging

 •  Het cameratoezicht vindt plaats door middel van een gesloten systeem. Er wordt gebruik gemaakt van zichtbare camera’s die opnamen maken van de omgeving en binnen de gebouwen. Opnames van bewegende beelden vinden 24 uur per dag, gedurende het gehele jaar plaats.
 •  De recorder is afgesloten voor derden. Alleen de sitemanager, de afdeling IT en de leverancier (in geval van onderhoud of storing aan de camera’s) hebben toegang tot de recorder.
 •  De opnames worden overschreven zodra het opslagmedium vol is.
 •  Beelden van incidenten, die worden veiliggesteld, worden maximaal 4 weken bewaard.
 •  Camerabeelden die gebruikt worden in het kader van een onderzoek, waarvan aangifte is gedaan bij de politie, worden pas vernietigd na overleg met de politie.
 •  Het beeldmateriaal kan worden ingezien door de directie. Het is niet de intentie van directie om dit daadwerkelijk te doen. In principe vindt dit alleen plaats als er calamiteiten hebben plaatsgevonden of wanneer er beelden worden opgevraagd door derden.
 • De camera’s welke op het proces zijn gericht worden doorlopend gemonitord door een daartoe aangewezen functionaris procesbewaking. De beelden worden continue overschreven zodra het opslagmedium vol is en kunnen ook door de sitemanager worden gezien.

Artikel 7. Informatieverstrekking

 •  Dit protocol zal via de website en sharepoint intranet van de onderneming worden gepubliceerd en opgenomen in het personeelshandboek.
 •  Bij aanpassingen in het protocol zullen alle belanghebbenden hiervan op de hoogte worden gesteld en volgt er een publicatie op de website, sharepoint intranet en in het personeelshandboek.
 •  Klachten aangaande de camerabeveiliging en afhandeling van verzoeken om inzage dienen te worden ingediend bij de directie.

.